Clarus advies - financieel adviseurs
Sub menu

Waarom een lijfrente?

Het Nederlandse stelsel van oudedagsvoorzieningen kan in drie pijlers worden onderverdeeld:

Indien een persoon niet genoeg pensioen opbouwt via de eerste twee pijlers, biedt de derde pijler de mogelijkheid om dit tekort fiscaal aantrekkelijk aan te vullen. De opbouw via een lijfrente is om twee redenen aantrekkelijk. Ten eerste zijn de premies aftrekbaar van het huidige inkomen en zijn ze pas belast op het moment dat de uitkering ingaat. Veelal betekent dit dat de uitkering in een lager belastingtarief zal vallen dan het tarief waarvoor bij opbouw aftrek is genoten. Ten tweede wordt de waarde van het lijfrentekapitaal tijdens de opbouw niet meegerekend bij het vermogen. Dit betekent dat de opbouw vrij van vermogensrendementsheffing geschiedt.

Wil er sprake zijn van een gefacilieerde lijfrente, dan moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden ten aanzien van:

Lijfrentedefinitie

Om voor aftrek in aanmerking te komen, moet het gaan om een lijfrente. De Wet IB 2001 verstaat onder een lijfrente: “een aanspraak volgens een overeenkomst van levensverzekering op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die eindigen uiterlijk bij overlijden, welke aanspraak niet kan worden afgekocht, vervreemd, prijsgegeven, of formeel of feitelijk tot voorwerp van zekerheid kan dienen, anders dan ten behoeve van uitstel van betaling op grond van artikel 25, vierde lid, Invorderingswet 1990.”

Het vaste en gelijkmatige karakter houdt in dat de hoogte van de uitkeringen in beginsel nominaal gelijkblijvend dient te zijn. Voorts moet de lijfrente een bepaalde onzekerheid (sterftekans) in zich dragen.

Lijfrentevormen

Een lijfrente kent voorgeschreven lijfrentevormen. De lijfrente moet aan één (of meer) van deze vormen voldoen. Voor andere dan deze lijfrentevormen kan geen lijfrentepremieaftrek (meer) worden verkregen. Voor een overzicht van de huidige toegestane lijfrentevormen, zie de vraag: Wat zijn mijn mogelijkheden met een nieuw regime lijfrente?

Toegelaten uitvoerders

Lijfrentepremies worden slechts in aanmerking genomen als zij zijn verschuldigd aan één van de in de Wet IB 2001 omschreven verzekeraars. Het betreft:

Over ons

Hoofdkantoor Den Haag
Noordeinde 35
2514 GC  DEN HAAG

Vestiging Venray
Langstraat 125
5801 AC  Venray

tel : 085 303 09 53
info@clarusadvies.nl

Contact
Social Sharing Sites